Noticias:Ajuntament de Benetússer

Covid-19. Medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial

30 jun 2020
Acord Social en Defensa de l'Ocupació: Mesures socials de reactivació de l'ocupació, mesures de suport als treballadors autònoms i Fons Espanyol de Reserva per a Garanties d'Entitats Electrointensivas FCPJ (FERGEI)

Acord Social en Defensa de l'Ocupació: Mesures socials de reactivació de l'ocupació

Expedients de regulació temporal d'ocupació basats en les causes recollides en l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

1. Únicament resultaran aplicables els expedients de regulació temporal d'ocupació basats en l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que hagen sigut sol·licitats abans de l'entrada en vigor d'aquest i, com a màxim, fins al 30 de setembre de 2020.

2. Les empreses i entitats hauran de comunicar a l'autoritat laboral la renúncia total, en el seu cas, a l'expedient de regulació temporal d'ocupació autoritzada, en el termini de 15 dies des de la data d'efectes d'aquella.

En tot cas, aquestes empreses i entitats hauran de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal aquelles variacions que es referisquen a la finalització de l'aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades, bé en el número d'aquestes o bé en el percentatge d'activitat parcial de la seua jornada individual, quan la flexibilització de les mesures de restricció que afecten l'activitat de l'empresa permeta la reincorporació al treball efectiu d'aquelles.

3. No podran realitzar-se hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions de l'activitat ni concertar-se noves contractacions, siguen directes o indirectes, durant l'aplicació dels expedients de regulació temporal d'ocupació. Aquesta prohibició podrà ser exceptuada en el supòsit en què les persones regulades i que presten serveis en el centre de treball afectat per les noves contractacions, directes o indirectes, o externalitzacions, no puguen, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació sobre aquest tema per part de l'empresa a la representació legal de les persones treballadores.

Procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.

1. Als procediments de regulació temporal d'ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció derivades del COVID-19, els resultarà d'aplicació l'article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

2. La tramitació d'aquests expedients podrà iniciar-se mentre estiga vigent un expedient de regulació temporal d'ocupació.

3. Quan l'expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció s'inicie després de la finalització d'un expedient temporal de regulació d'ocupació basada en la causa prevista en l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, la data d'efectes d'aquell es retrotraurà a la data de finalització d'aquest.

4. Els expedients de regulació temporal d'ocupació vigents a la data d'entrada en vigor del present reial decret llei continuaran sent aplicables en els termes previstos en la comunicació final de l'empresa i fins al terme referit en aquesta.

5. No podran realitzar-se hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions de l'activitat ni concertar-se noves contractacions, siguen directes o indirectes, durant l'aplicació dels expedients de regulació temporal d'ocupació.

Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació.

Les mesures de protecció per desocupació previstes en els apartats 1 al 5 de l'article 25 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, resultaran aplicables fins al 30 de setembre de 2020 a les persones afectades pels expedients de regulació temporal d'ocupació regulats en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. Les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació regulades en l'article 25.6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, resultaran aplicables fins al 31 de desembre de 2020.

En el cas dels procediments de regulació temporal d'ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció de l'article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, en els quals la data de la decisió empresarial es comunique a l'Autoritat Laboral després de l'entrada en vigor del present reial decret llei, l'empresa haurà de formular sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació, en representació de les persones treballadora. La causa i data d'efectes de la situació legal de desocupació hauran de figurar, en tot cas, en el certificat d'empresa, que es considerarà document vàlid per a la seua acreditació.

Quan durant un mes natural s'alternen períodes d'activitat i d'inactivitat, així com en els supòsits de reducció de la jornada habitual, i en els casos en els quals es combinen tots dos, dies d'inactivitat i dies en reducció de jornada, l'empresa haurà de comunicar a mes vençut, a través de la comunicació de períodes d'activitat de l'aplicació certific@2, la informació sobre els dies treballats en el mes natural anterior. En el cas dels dies treballats en reducció de jornada, les hores treballades es convertiran en dies complets equivalents d'activitat. Per a això es dividirà el nombre total d'hores treballades en el mes entre el nombre d'hores que constituïren la jornada habitual de la persona treballadora amb caràcter previ a l'aplicació de la reducció de jornada.

Mesures extraordinàries en matèria de cotització vinculades als expedients de regulació temporal d'ocupació basats en les causes recollides en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

1. Les empreses i entitats que comptaren amb expedients de regulació d'ocupació quedaran exonerades de l'abonament de l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, en els percentatges i condicions que s'indiquen a continuació:

a) Respecte de les persones treballadores que reinicien la seua activitat a partir de l'1 de juliol de 2020, així com d'aquelles altres referides en l'article 4.2.a) del Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d'aqueix moment, l'exempció aconseguirà el 60% de l'aportació empresarial reportada al juliol, agost i setembre de 2020, quan l'empresa haguera tingut menys de cinquanta persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020. Si en aqueixa data l'empresa haguera tingut cinquanta o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta, l'exempció aconseguirà el 40% de l'aportació empresarial reportada al juliol, agost i setembre de 2020.

b) Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que continuen amb les seues activitats suspeses a partir de l'1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l'exempció aconseguirà el 35% de l'aportació empresarial reportada al juliol, agost i setembre de 2020, quan l'empresa haguera tingut menys de cinquanta persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020. Si en aqueixa data l'empresa haguera tingut cinquanta o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta, l'exempció aconseguirà el 25% de l'aportació empresarial reportada al juliol, agost i setembre de 2020.

 

2. Les empreses que hagueren decidit la suspensió de contractes o reducció de la jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb el *COVID-19, quedaran exonerades de l'abonament de l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, en els percentatges i condicions que s'indiquen a continuació:

a) Respecte de les persones treballadores que reinicien la seua activitat a partir de l'1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d'aqueix moment, resultaran d'aplicació les exempcions en els termes i condicions establits en la lletra a) de l'apartat 1.

b) Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses amb les seues activitats suspeses entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, resultaran d'aplicació les exempcions en els termes i condicions indicats en la lletra b) de l'apartat 1.

 

3. Les exempcions en la cotització s'aplicaran per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instàncies de l'empresa, prèvia comunicació de la identificació de les persones treballadores i període de la suspensió o reducció de jornada, i prèvia presentació de declaració responsable, respecte de cada codi de compte de cotització i mes de meritació, sobre el manteniment de la vigència dels expedients de regulació d'ocupació. Perquè l'exempció resulte d'aplicació les declaracions responsables s'hauran de presentar abans de sol·licitar-se el càlcul de la liquidació de quotes corresponent al període de meritació de quotes sobre el qual tinguen efectes aquestes declaracions.

Límits relacionats amb repartiment de dividends i transparència fiscal.

1. Les empreses i entitats que tinguen el seu domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals conforme a la normativa vigent no podran acollir-se als expedients de regulació temporal d'ocupació regulats.

2. Les societats mercantils o altres persones jurídiques que s'acullen als expedients de regulació temporal d'ocupació regulats i que utilitzen els recursos públics destinats als mateixos no podran procedir al repartiment de dividends corresponents a l'exercici fiscal en què s'apliquen aquests expedients de regulació temporal d'ocupació.

Salvaguarda de l'ocupació.

El compromís de manteniment de l'ocupació regulada en la disposició addicional sisena del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, s'estendrà, en els termes previstos en aquesta, a les empreses i entitats que apliquen un expedient de regulació temporal d'ocupació basada en la causa de l'article 23 d'aquesta norma i es beneficien de les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral.

Pròrroga dels articles 2 i 5 del Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19.

Els articles 2 i 5 del Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, romandran vigents fins al 30 de setembre de 2020.

 

Mesures de suport als treballadors autònoms

Exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagen percebut la prestació extraordinària de cessament de durant l'estat d'alarma declarat per Reial decret 463/2020, de 14 de març.

1. A partir de l'1 de juliol de 2020, el treballador autònom inclòs en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar que estiguera d'alta en aquests Règims i vinguera percebent el 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat prevista en l'article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, tindran dret a una exempció de les seues cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional amb les consegüents quanties:

a) 100 per cent de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.

b) 50 per cent de les cotitzacions corresponents al mes d'agost.

c) 25 per cent de les cotitzacions corresponents al mes de setembre.

 

2. La base de cotització que es tindrà en compte a l'efecte de la determinació de l'exempció serà la base de cotització que tinguera en cadascun dels mesos indicats.

3. L'exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d'activitat.

Prestació de cessament d'activitat i treball per compte propi.

Els treballadors autònoms que vingueren percebent fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat prevista en l'article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat prevista en l'article 327 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, sempre que concórreguen els requisits establits en els apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1 de la norma.

  1. l'accés a aquesta prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75 per cent en relació amb el mateix període de l'any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros. Per a determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del trimestre, no podent excedir de 1.939,58 euros mensuals.

Aquesta prestació podrà percebre's com a màxim fins al 30 de setembre de 2020, sempre que el treballador tinga dret a ella.

El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l'Institut Social de la Marina amb caràcter provisional amb efectes d'1 de juliol de 2020 si se sol·licita abans del 15 de juliol, o amb efecte des de l'endemà a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir del 31 de gener de 2021.

El treballador autònom, durant el temps que estiga percebent la prestació, haurà d'ingressar en la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

En els supòsits de cessament definitiu en l'activitat amb anterioritat al 30 de setembre de 2020, els límits dels requisits fixats en aquest apartat es prengueren de manera proporcional al temps de la duració de l'activitat, a aquest efecte el càlcul es farà computant-se en la seua integritat el mes en què es produïsca la baixa en el règim de Seguretat Social en el qual estiguera enquadrat.

El treballador autònom que haja sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà: Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020, fent efecte la renúncia el mes següent a la seua comunicació.

Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors de temporada.

1. A l'efecte d'aquest precepte es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l'únic treball dels quals al llarg dels últims dos anys s'haguera desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar durant els mesos de març a octubre i hagen romàs en alta en els citats règims com a treballadors autònoms durant almenys cinc mesos a l'any durant aqueix període. A aquest efecte es considerarà que el treballador ha desenvolupat el seu únic treball durant els mesos de març a octubre sempre que l'alta com a treballador per compte d'altri no supere els de 120 dies al llarg dels anys 2018 i 2019.

2. Seran requisits per a causar dret a la prestació:

a) Haver estat d'alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi durant almenys cinc mesos en el període comprés entre març i octubre, de cadascun dels anys 2018 i 2019.

b) No haver estat d'alta o assimilat a l'alta durant el període comprés entre l'1 de març de 2018 i l'1 març de 2020 en el règim de Seguretat Social corresponent com a treballador per compte d'altri més de 120 dies.

c) No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d'alta o assimilat a l'alta durant els mesos de març a juny de 2020.

d) No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, llevat que la mateixa fora compatible amb l'exercici d'una activitat com a treballador autònom.

e) No haver obtingut durant l'any 2020 uns ingressos que superen els 23.275 euros.

f) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

 

  1. La quantia de la prestació serà l'equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització que corresponga per l'activitat exercida.

4. La prestació extraordinària per cessament d'activitat podrà començar a reportar-se amb efectes d'1 de juny de 2020 i tindrà una duració màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presente dins dels primers quinze dies naturals de juliol. En cas contrari els efectes queden fixats l'endemà de la presentació de la sol·licitud.

5. Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d'alta o assimilada a l'alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

6. Les cotitzacions per les quals no existisca obligació de cotitzar seran assumides per les entitats amb càrrec als pressupostos del qual es cobrisca la corresponent prestació.

7. Aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte d'altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vinguera percebent llevat que fora compatible amb l'acompliment de l'activitat com a treballador per compte propi. Així mateix serà incompatible amb el treball per compte propi quan els ingressos que es perceben durant l'any 2020 superen els 23.275 euros. Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, la prestació per cessament d'activitat serà incompatible a més amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

8. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagen optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que corresponga tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reunisquen els requisits establits.

9. La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina.

10. El reconeixement de la prestació regulada en aquest article podrà sol·licitar-se en qualsevol moment durant el període comprés entre l'entrada en vigor de la norma i el mes d'octubre de 2020.

11. A partir del 31 de gener de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.

 

Fons Espanyol de Reserva per a Garanties d'Entitats Electrointensivas FCPJ (FERGEI)

Cobertura per compte de l'Estat dels riscos derivats de l'adquisició per consumidors electrointensivos d'energia elèctrica mitjançant contractes a mitjà i llarg termini.

1. Constitueix l'objecte el règim jurídic de la cobertura per compte de l'Estat dels riscos derivats de l'adquisició d'energia elèctrica mitjançant contractes a mitjà i llarg termini, celebrats entre consumidors electrointensivos i oferents d'energia elèctrica, en particular de la totalitat o de la part d'energia procedent d'instal·lacions de generació renovable que no perceben una retribució específica o qualsevol altre mecanisme de suport econòmic en el marc del sistema elèctric, atorgant major seguretat i certitud a les parts, i facilitant amb això la fixació de preus previsibles en el temps.

Constitució i objecte del Fons Espanyol de Reserva per a Garanties d'Entitats Electrointensivas FCPJ (FERGEI).

1. Es crea el Fons Espanyol de Reserva per a Garanties d'Entitats Electrointensivas (d'ara en avant, FERGEI).

2. El FERGEI té la naturalesa jurídica pròpia dels fons mancats de personalitat jurídica, al qual s'imputaran les operacions de cobertura i d'emissió de garanties sobre els riscos d'insolvència de fet o dret que siguen assumits per compte de l'Estat.

3. El FERGEI estarà adscrit al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per mitjà de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa.

4. L'Estat, a través del FERGEI, assumirà els resultats de la cobertura dels riscos derivats de la contractació d'adquisició d'energia elèctrica a mitjà i llarg termini de consumidors electrointensivos, conforme a les estipulacions generals que s'establisquen en cada modalitat de cobertura i en el corresponent contracte de cobertura.

Dotació del FERGEI.

1. Els recursos del FERGEI estaran constituïts per les dotacions que es consignen en les lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, a través del pressupost del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, els drets econòmics i primes recaptades, pels recobraments de sinistres, les comissions i les eventuals rendes patrimonials. Aquestes dotacions hauran d'incloure els recursos necessaris per a fer front a les desviacions que la cobertura dels riscos assumits per compte de l'Estat poguera produir, quan els seus recursos acumulats siguen insuficients.

2. Transcorreguts els primers tres anys des de la posada en vigor del Fons, per als quals s'aprova en conjunt un import màxim d'operacions per a l'emissió de cobertures o garanties de 600 milions d'euros, les successives Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat establiran l'import màxim de les operacions que al llarg de cada exercici puga aprovar-se per a l'emissió de cobertures o garanties sobre el FERGEI

Mesures temporals de transició i acompanyament en matèria de cotització.

1. Les empreses i entitats que es troben en situació de força major total, en els termes previstos en el Reial decret 18/2020, de 12 de maig, en data 30 juny de 2020, respecte de les persones treballadores adscrites i en alta en els codis de compte de cotització dels centres de treball afectats, quedaran exonerades de l'abonament de l'aportació empresarial, prevista en l'article 273.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, en els percentatges i condicions que s'indiquen a continuació:

a) Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que continuen amb les seues activitats suspeses a partir de l'1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, el 70% respecte de les cotitzacions reportades el mes de juliol de 2020, el 60% respecte de les cotitzacions reportades el mes d'agost de 2020 i el 35% respecte de les cotitzacions reportades el mes de setembre de 2020, si les citades empreses i entitats hagueren tingut menys de cinquanta persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

b) Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que continuen amb les seues activitats suspeses a partir de l'1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, el 50% respecte de les cotitzacions reportades el mes de juliol de 2020, el 40% respecte de les cotitzacions reportades el mes d'agost de 2020 i el 25% respecte de les cotitzacions reportades el mes de setembre de 2020 si les citades empreses i entitats hagueren tingut cinquanta o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta, en situació d'alta en la Seguretat Social, a data 29 de febrer de 2020.

 

2. Les empreses i entitats que, a partir de l'1 de juliol de 2020, vegen impedit el desenvolupament de la seua activitat per l'adopció de noves restriccions o mesures de contenció que així ho imposen en algun dels seus centres de treball, podran beneficiar-se, respecte de les persones treballadores adscrites i en alta en els codis de compte de cotització dels centres de treball afectats, dels percentatges d'exempció previstos a continuació, prèvia autorització d'un expedient de regulació temporal d'ús de força major sobre la base del que es preveu en l'article 47.3 de l'Estatut dels Treballadors:

a) El 80% de l'aportació empresarial reportada durant el període de tancament, i fins al 30 de setembre, quan l'empresa haguera tingut menys de cinquanta persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

b) Si en aqueixa data l'empresa haguera tingut cinquanta o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta, l'exempció aconseguirà el 60% de l'aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 30 de setembre. En aquest cas, l'exoneració s'aplicarà a l'abonament de l'aportació empresarial prevista en l'article 273.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta.

 

Persones treballadores incloses en expedients de regulació d'ocupació que no siguen beneficiàries de prestacions de desocupació.

1. Les persones treballadores incloses en els expedients de regulació d'ocupació als quals es refereixen els article 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que no resulten beneficiàries de prestacions de desocupació durant els períodes de suspensió de contractes o reducció de jornada i respecte de les quals l'empresa no està obligada a l'ingrés de l'aportació empresarial a la qual es refereix l'article 273.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, es consideraran en situació assimilada a l'alta durant aquests períodes, a l'efecte de considerar aquests com efectivament cotitzats.

2. A l'efecte del que es preveu en l'apartat anterior, la base de cotització a tindre en compte durant els períodes de suspensió o reducció de jornada serà la mitjana de les bases de cotització dels sis mesos immediatament anteriors a l'inici d'aquestes situacions.

Comissió de Seguiment tripartida laboral. Tindrà com a funcions, la valoració de les mesures recollides en aquest i de l'evolució de l'activitat econòmica i l'ocupació, així com l'anàlisi de les eventuals mesures futures per a la protecció de l'ocupació i del teixit productiu.

Diàleg en matèria de desocupació. El Ministeri de Treball i Economia Social es reunirà, com més prompte millor, amb la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), la Confederació Espanyola de la Petita i mitjana empresa (CEPYME), Comissions Obreres (CC.OO.) i la Unió General de Treballadors (UGT) per a tractar les qüestions relacionades amb la prestació per desocupació reconeguda durant els expedients de regulació temporal d'ocupació derivats del COVID-19 a les persones amb diversos contractes a temps parcial i les possibles solucions al consum durant l'estat d'alarma de les prestacions i subsidis per desocupació de persones no afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació.

Pacte per l'ocupació. El Govern, la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), la Confederació Espanyola de la Petita i mitjana empresa (CEPYME), Comissions Obreres (CC.OO.) i la Unió General de Treballadors (UGT) es comprometen, a través de les quatre taules de diàleg constituïdes amb el President del Govern, a incorporar mesures tendents a la creació d'ocupació.

Comissió de seguiment de les mesures de suport per a la recuperació de l'activitat dels treballadors autònoms en l'àmbit de la Seguretat Social. Aquesta comissió de seguiment tindrà com a funció el seguiment i avaluació de les mesures de suport als treballadors autònoms.

Règim de prestació de l'activitat de cobertura per compte de l'Estat dels riscos per CESCE. L'actuació de CESCE com a Agent Gestor s'iniciarà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la data en què s'haja creat el FERGEI i s'hagen subscrit els convenis

Contractes de treball vigents. Els contractes de treball verbals dels pescadors que estigueren vigents en el moment d'entrada en vigor d'aquesta llei subsistiran i hauran de formalitzar-se per escrit en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei.

Modificació de la Llei 23/2015, de 21 de juliol, Ordenadora del Sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Modificació del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. Es modifica l'apartat 2 de l'article 8 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, que queda redactat com segueix: «2. Hauran de constar per escrit els contractes de treball quan així ho exigisca una disposició legal i, en tot cas, els de pràctiques i per a la formació i l'aprenentatge, els contractes a temps parcial, fixos-discontinus i de relleu i els contractes per a la realització d'una obra o servei determinat; també constaran per escrit els contractes per temps determinat la duració del qual siga superior a quatre setmanes. Hauran de constar igualment per escrit els contractes de treball dels pescadors, dels treballadors que treballen a distància i dels treballadors contractats a Espanya al servei d'empreses espanyoles a l'estranger. De no observar-se l'exigència de manera escrita, el contracte de treball es presumirà celebrat per temps indefinit i a jornada completa, excepte prova en contra que acredite la seua naturalesa temporal o el caràcter a temps parcial dels serveis. Qualsevol de les parts podrà exigir que el contracte es formalitze per escrit, fins i tot durant el transcurs de la relació laboral.»

Títol competencial. Atribueixen a l'Estat competència exclusiva en matèria de legislació laboral, bases de l'ordenació d'assegurances, bases de coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica, bases en matèria de legislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat Social i bases del règim miner i energètic, respectivament.

Incorporació a l'ordenament jurídic de la Directiva (UE) 2017/159 del Consell, de 19 de desembre de 2016, pel que fa a la repatriació dels pescadors.

1. Els armadors de vaixells pesquers que enarboren pavelló espanyol i entren en un port estranger hauran de subscriure una assegurança obligatòria o garantia financera equivalent a fi garantir el dret dels pescadors enrolats a la repatriació al seu país de residència, en els següents suposats:

a) Quan el contracte de treball s'haja extingit;

b) Quan el contracte de treball haja sigut denunciat per causes justificades per una o totes dues parts del contracte;

c) Quan la prestació laboral no siga exigible per trobar-se el treball suspés per causes no imputables a la voluntat del pescador;

d) Quan es troben incapacitats per a fer les tasques requerides en virtut del contracte de treball o no calga esperar que les realitze tenint en compte les circumstàncies, i no es troben dins dels supòsits de repatriació ja contemplats en la Llei 47/2015, de 21 d'octubre, reguladora de la protecció social de les persones treballadores del sector marítim-pesquer.

 

2. L'obligació regulada comprendrà així mateix la repatriació al seu país de residència, pels mateixos motius inclosos en l'apartat anterior, dels pescadors quan siguen transferits del vaixell al port estranger. El certificat de l'assegurança de repatriació o garantia financera equivalent haurà d'incloure com a mínim:

a) Les dades identificatives del vaixell i de l'armador,

b) El nom i direcció del proveïdor o proveïdors del segur o garantia financera,

c) El període de validesa del segur o garantia financera,

d) Una atestació del proveïdor que indique que el segur o garantia financera compleix els requisits inclosos en l'article 21 del Conveni 188 de l'Organització Internacional del Treball.

 

Incorporació de Dret de la Unió Europea. S'incorpora parcialment al Dret espanyol la Directiva (UE) 2017/159 del Consell, de 19 de desembre de 2016, per la qual s'aplica l'Acord relatiu a l'aplicació del Conveni sobre el treball en la pesca de 2007 de l'Organització Internacional del Treball, celebrat el 21 de maig de 2012 entre la Confederació General de Cooperatives Agràries de la Unió Europea (Cogeca), la Federació Europea de Treballadors del Transport (ETF) i l'Associació de les Organitzacions Nacionals d'Empreses

Entrada en vigor el 29 de juny de 2020

+Info